A beginning!

Monday, April 30, 2007

My little share of limelight


Contrary to what the caption says, am on the right.

Thursday, April 19, 2007

शाळेतली मराठी कवीता

कॉठुन येते ही उदासीनता मझया मना कळेना
काय बोचाते ते समजेना हृधयाच्या अंतर-हृधयाला

- त्रिम्बक बापू थोम्ब्रे