A beginning!

Thursday, April 19, 2007

शाळेतली मराठी कवीता

कॉठुन येते ही उदासीनता मझया मना कळेना
काय बोचाते ते समजेना हृधयाच्या अंतर-हृधयाला

- त्रिम्बक बापू थोम्ब्रे

1 Comments:

  • तुमचा ब्लॉग फार छान आहे..तुम्ही मराठीत काबरा ल्हिवना!!!
    ही साइट पहा www.quillpad.in/marathi फार मदाद वाहील...वापरुन पहा...

    By Anonymous jeevan, at Mon Aug 13, 10:19:00 AM 2007  

Post a Comment

<< Home